Zarząd

PROCAD

Zarząd

zarzad_jarzynski


Jarosław Jarzyński – Prezes Zarządu

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (Wydział Urbanistyki i Architektury, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej, dyplom ukończenia w roku 1991, mgr inż. arch). W roku 1992 został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku handlowca odpowiedzialnego za sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Autodesk oraz sprzętu komputerowego. W roku 1993 w tej samej spółce został wydzielony specjalistyczny dział pod nazwą WM ProCAD Studio, którego kierownikiem został Jarosław Jarzyński. Z funkcji tej został odwołany w 1994 roku. W roku 1994 został on dyrektorem WM ProCAD Studio Spółki z o.o., a następnie w roku 2003 Prezesem Jej Zarządu. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD Sp. z o.o. w PROCAD Spółka Akcyjna Pan Jarosław Jarzyński został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu. Pełni także funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: w latach 2008-2014 Sekretarza Rady Nadzorczej DES ART Sp. z o.o. i od 2010 roku członka Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o.

zarzad_horeczy


Maciej Horeczy – Wiceprezes Zarządu

Ukończył pięć lat studiów na Politechnice Gdańskiej w Gdańsku (Wydział Mechaniczny, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych) nie podchodząc do egzaminu magisterskiego. W roku 1994 (na piątym roku studiów) został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Centrum CAD na stanowisku wykładowcy systemów CAD, odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń z zakresu oprogramowania Autodesk. W listopadzie 1994 roku WM Centrum CAD zmieniła nazwę na WM ProCAD Studio i profil działalności ze szkoleniowej (której kontynuację podjęła WM Centrum CAD spółka cywilna) na handlową, zajmującą się wdrażaniem systemów CAD. Maciejowi Horeczemu powierzono obowiązki handlowca mającego za zadanie rozwinięcie sprzedaży systemów CAD na rynku mechanicznym. W roku 1997 objął stanowisko Zastępcy Dyrektora, a następnie w roku 2003 przyjął funkcję Członka Zarządu WM ProCAD Studio sp. z o.o. oraz stanowisko Dyrektora Handlowego. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w PROCAD Spółka Akcyjna został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni także funkcje spółkach zależnych Grupy PROCAD: od 8 stycznia 2013 roku Prezesa Zarządu AutoR KSI Sp. z o.o. oraz w radach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: w latach 2008-2014 Przewodniczącego, a od 1 listopada 2014 roku Sekretarza Rady Nadzorczej DES ART Sp. z o.o. i w latach 2010-2012 Sekretarza Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o.

zarzad_szczesniak


Janusz Szczęśniak – Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Architektury, dyplom ukończenia w roku 1988, mgr inż. arch). W roku 1990 został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku asystenta projektanta odpowiedzialnego za wdrażanie systemów komputerowego wspomagania projektowania (CAD). W roku 1992 został Prezesem Zarządu firmy WM Centrum CAD Sp. z o.o. Po zmianie przez nią nazwy na WM ProCAD Studio, w roku 1994 został Prezesem Zarządu tej spółki. W 2003 roku został odwołany z tej funkcji i objął stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu, które pełnił do końca maja 2006 roku. W 1993 roku został także powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu w WM Pracownia Projektowania Miasta Sp. z o.o. Funkcję tę pełni nadal. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w PROCAD Spółka Akcyjna Pan Janusz Szczęśniak został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni także funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: od 2010 roku Przewodniczącego Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o. i od 2012 roku członka Rady Nadzorczej DES ART Sp. z o.o.

Wewnętrzny podział odpowiedzialności członków Zarządu za poszczególne obszary działalności Spółki kształtuje się następująco:

Prezes Zarządu, Jarosław Jarzyński sprawuje nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki,
Wiceprezes Maciej Horeczy jest odpowiedzialny za działalność handlową Spółki,
Wiceprezes Janusz Szczęśniak jest odpowiedzialny za rozwój usług i produktów własnych Spółki.

Zarząd łącznie sprawuje nadzór w obszarach działalności marketingowej, finansowo-księgowej i pozostałych, a także nad spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej PROCAD pełniąc funkcję w ich organach (Zarząd, Rada Nadzorcza).

Regulamin Zarządu PROCAD – Pobierz plik PDF

Zamknij