Informacja o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi

PROCAD

Informacja o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi

22 czerwca 2021 roku została zawarta istotna transakcja z Panem Maciejem Horeczym, który z uwagi na pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki jest pomiotem powiązanym.
Zgodnie z art 90i pkt 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Emitent poinformował o przedmiotowej transakcji raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku. Pobierz plik PDF

Zamknij