Akcjonariat

PROCAD

Akcjonariat

Stan na dzień 05.07.2022

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9.019.000 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 10 gr

Zamknij